Industrins utvecklingsarbete mot Industri 4.0 och 5.0

Industri 4.0 och Industri 5.0 utlovar möjligheter via digitalisering och avancerad teknik. Problemet är att många företag befinner sig långt ifrån att ha den beställarkompetens som skulle ge de efterlängtade fördelarna. Denna artikel ger förslag till hur du som vill utveckla industriföretag kan komma vidare.

DigiCORE ett labb och en demoanlägning hos RISE

Industri 4.0 och Industri 5.0 utlovar möjligheter via digitalisering och avancerad teknik så som artificiell intelligens och samverkande robotar. Problemet är att många företag befinner sig långt ifrån att kunna beskriva, beställa och implementera de digitaliseringslösningar som verkligen skulle ge de efterlängtade fördelarna. Det här tas upp i ett podavsnitt som belyser utmaningarna med att implementera robotar. För att växa som företag tillsammans med tekniken behövs en djupare förståelse för vad företagskultur och motivation innebär, hur kontinuerlig förbättring kan uppnås samt kompetens inom automation och digitalisering. Denna artikel förklarar dessa tre punkter ytterligare och ger förslag till hur du som vill utveckla industriföretag kan komma vidare.

En introduktion, Industri 4.0 vs Industri 5.0

Visionen för Industri 5.0 är att inkludera människan och samhället mer än vad som gjorts i Industri 4.0. EU kommissionen har sagt följande "Industri 5.0 ger en syn på industrin som strävar bortom effektivitet och produktivitet som enda mål, och förstärker industrins roll och bidrag till samhället. Det sätter arbetarnas välbefinnande i centrum för produktionsprocessen och använder ny teknik för att ge välstånd bortom jobb och tillväxt samtidigt som planetens produktionsgränser respekteras.” (översatt från engelska). Industri 4.0 eller digitalisering handlade mycket om att sätta smart teknik i centrum. Det innebar att använda sig av till exempel Industriell Internet of Things, smarta sensorer eller digitaliserade system på ett smart sätt för att öka värdet i produktionsföretags processer. Läs gärna om exempel på digitalisering via fokusområden på edig.nu: digitala kopior, visualisering, smarta arbetssätt, den uppkopplade fabriken, additiv tillverkning, attraktivt arbete, nya affärsmodeller, samverkan människa och automation, miljösmart produktion, digitala värdekedjor, innovation och artificiell intelligens. Du hittar länkar till utbildningar sist i denna artikel.

Industri 5.0 vilar på tre pelare: hållbarhet, resiliens, och människo-centrerad produktion, se figur 1. Inom respektive område finns tidigare forskning men fortfarande saknas i många fall tillämpningen eller goda exempel inom företag. Företagen har alltså svårt att möta utmaningen praktiskt. Vi har identifierat tre områden vi tror är viktiga att arbeta vidare inom som bidrar till företagens Industri 5.0:

 • Agila/gröna processer
 • Livslångt lärande
 • Säkra arbetsplatser
Industri5 0 artikel
Figur 1: Industri 5.0’s tre pelare

På grund av att vi har stora utmaningar inom demografisk utveckling i Sverige (fördelningen mellan åldersgrupper) redan nu är det viktigt att säkerställa teknik som är lätt att anpassa till människor och som är enkla att förstå. Dessa tekniker bör utvecklas tillsammans med en strategi för ett livslångt lärande genom hela arbetslivet. Virtual Reality, VR (virtuell verklighet) och Augmented Reality, AR (förstärkt verklighet) kan vara viktiga tekniker för Industri 5.0. När det gäller hållbarhet nämndes utveckling av nya material och cirkulära flöden. För att nå resiliens behövs flexibla produktionssystem som kan anpassas till de utmaningar som finns, till exempel pandemi och krig. Teknologier som är viktiga att beakta här är additiv tillverkning, digitala kopior och industriellt IoT. För att bli ett resilient företag behöver man utveckla arbetssätt som stärker förmågan att tidigt upptäcka störningar, hantera förändringar samtidigt som man utvecklar förmågan.

Företagskultur och motivation

Många måste vara motiverade, både ledning och medarbetare måste vara delaktiga i företagets förändringsarbete, om alla är motiverade leder det att det socio-tekniska system som ska utvecklas faktiskt blir använt. Det är svårt med kultur och motivation och därför underskattar många företag tiden det tar och även den kraft som finns att hämta. När det handlar om mångfald och minoriteter finns otroligt mycket att jobba på som skapar skillnad för företaget. Några exempel där ökad mångfald ger en monetär skillnad (World economic forum 2020):

 • Ökad lönsamhet med 25-36%
 • Upp till 20% högre innovationstakt
 • 19% mer intäkter för innovation
 • Upp till 30% större möjlighet att hitta och reducera affärsmässiga risker
 • Statistiskt signifikant högre engagemang och bibehållande av personal

Frågan är hur företag kan göra för att lyckas. Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att genomföra det som har sagts. För att lyckas gäller det att frigöra den outnyttjade kraft som finns inom alla organisationer. Här vill vi tipsa om boken Utveckling av egen kraft - Produktionslyftet.

Lär er att bryta ner utmaningarna snarare än bryta ner målen. Målnedbrytning, MBO – Management By Objectives, brukar innebära att man bryter ned mål av samma typ ned på grupp- eller till och med individnivå. Exempelvis kan ett produktivitetsmål på + 10 % innebära att varje grupp får ett eget mål på x %. Men det kanske är helt andra typer av mål som är mest relevanta i en enskild grupp för att nå totalmålet. I en grupp kan det till exempel vara en maskin som krånglar och målet kan då vara att få upp tillgängligheten i stället. Därför är det bättre att bryta ned utmaningarna i stället (”Vad är viktigast för oss om vi ska bidra till att möta den övergripande utmaningen?”) och sedan sätta mål på det som är viktigast lokalt. Mål som upprättas närmare gruppen är dessutom oftast mer relevanta, accepterade, flexibla och utmanande. Glöm inte att visualisera!

Genom att inkludera personalen i alla beslut går det att skapa ett högre engagemang som på sikt ger högre avkastning och större möjlighet att reducera risker (affärsmässiga och produktionsmässiga). Något som är relevant att tänka på är skillnaden mellan yttre och inre motivation:

Figur 2: Yttre och inre motivation i form av en yttre drivkraft att tjäna pengar jämfört med en inre drivkraft att skapa en bättre miljö för alla människor.

Yttre motivation kan beskrivas som att en individ drivs av yttre faktorer så som belöningar, påtryckningar, krav eller för att leva upp till egen självbild. Det kan handla om att tjäna pengar som i Figur 2. Inre motivation handlar i stället om att ha ett inre driv för att få utlopp genom det vi gör och att det beteendet i sig självt leder till tillfredsställelse. Det kan få en individ att självmant ta sig an uppgifter som är utmanande. Den inre drivkraften ökar när vi använder den egna kompetensen och ger en upplevelse av självkontroll. Här är ledarskapet viktigt. En ledare vill få sina medarbetare känna (Lundberg, 2019):

 • att de gillar vad de gör
 • att de har intressanta arbetsuppgifter
 • att de upplever att de utvecklas
 • att de har betydelse
 • att de kan påverka sitt arbete
 • att de är del av ett större syfte
 • att de får uppmärksamhet för utfört arbete och värderad återkoppling. Detta är kraftfulla motivationsverktyg – samma verktyg som ledaren själv måste lära sig använda för att påverka medarbetarna.

Kontinuerlig förbättring

Om förbättringsarbete sker periodiskt, lär vi oss att arbeta som vanligt mellan tillfällena. Om förbättringsarbete sker dagligen, lär vi oss ett arbetssätt som innehåller kontinuerlig förbättring.

Vi ser att operativ personal hos både stora och små företag inte alltid hänger med i all ny digital teknik och att den riskerar att komplicera verksamheten i stället för att effektivisera/förbättra. Lösningen på detta är att se vad den digitala lösningen ska ge för funktion och sen förenkla systemet först och digitalisera sen. På så vis undviker vi även att automatisera slöserier. Parallellt med förenkling av systemet är det oftast verksamt att också arbeta med att utveckla personalens digitala kompetens. Inte bara med den aktuella tekniken utan även träna på digitala utbildnings -och utvecklingsverktyg så att man i högre grad kan ta emot distans och e-undervisning och support.

Vidare när det gäller hållbarhet har vi också sett att digitalt stöd av produktionssystemet (lean, six sigma eller liknande) kan ge ett indirekt stöd till hållbar utveckling.

I vilken riktning ska företaget jobba med sina förbättringar? Här vill vi tipsa om diskussionsunderlagen automationstrappan och digitaliseringstrappan som ger stöd i den diskussionen. Vilken kompetens kommer att krävas i vårt nästa utvecklingssteg, hur får vi tillgång till den?

Figur 3: Digitaliseringstrappan används som ett stöd till företag för att skapa samsyn i en digitaliseringsresa. Vi diskuterar var vi är idag, vilket steg vi vill nå samt vad som krävs för att klättra till det steget.

Att långsiktigt lyckas med förbättrings-och förändringsarbete kräver att många pusselbitar faller på plats. Det blir kraft i arbetet först när både ledarskap och medarbetare har förutsättningar för att verka i gemensam riktning. Om vi inte har vision, kompetens, motivation, resurser och handlingsplan på plats riskerar vi att misslyckas, jämför figur 4.

Figur 4: Förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att lyckas med en förändring, och den situation som kan uppkomma ifall någon förutsättning inte är uppfylld.

Kompetens inom digitalisering och automation

Vi behöver ha tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle då utvecklingen går snabbt. En del kompetens kommer inte behövas längre, annan kunskap behöver uppgraderas och annat är helt ny kunskap. Skräddarsydda utbildningar lyfts fram som något som allt viktigare.

För att nå digitaliseringens möjligheter krävs:

 • Bra stöd så att ni som företag kan växa tillsammans med tekniken där företag kan gå från förståelse-tillämpning till förmåga
 • Motivation från ledare och stöd för kontinuerliga förbättringar
 • Kunskap inom automation och digitalisering

Det vi ser som nycklar är förutom företagskultur och motivation som vi har berättat om längre upp:

 1. Nätverk som förmedlar nuläge, möjligheter, lärdomar från andra, studiebesök och möjligheter att prova innan investering
 2. En coach som passar ditt företag, som förstår produktionens flöden av material och information, och identifierar problemområden, och som aktivt driver frågan tillsammans i företaget
 3. Förmågan att kunna identifiera digitaliserings- och automationskandidater som leder företaget i rätt riktning

Dessa nycklar kan ingå i ett större sammanhang där företag kan utveckla sin kompetens tillsammans med experter, universitet, andra företag etc se Figur 5.

Figur 5. Bild över företagens utveckling från förståelse till förmåga. *edig (Edig | Industriell digitalisering i praktiken)

RISE är involverade i ett antal program för SMF som kan ge en kostnadseffektiv inledande resurs i ett utvecklingsarbete. Vi lotsar dig gärna även vidare till andra aktörer som kan bidra till din utveckling.

Här under utvecklar vi ovanstående nycklar ytterligare.

Nyckel 1: Nätverk som förmedlar nuläge, möjligheter och lärdomar från andra

Utmaningar och möjligheter för industrin är i ökad utsträckning hållbarhet och cirkularitet. Detta inkluderar egna produktionsresurser, leverantörskedjor och produkter. En särskild vikt nu och framåt har elektrifiering och elektromobilitet. Här finns drivkrafter för att bygga flexibel och effektiv produktion, där automation och digitalisering är möjliggörare. Det finns flera nätverk och initiativ som pågår där företag kan dra lära sig mer, som:

Nyckel 2: En coach som passar ditt företag

Det är många frågor att ta hand om för att lyckas navigera rätt inför framtiden, vare sig det handlar om att utveckla affärer, stärka värdeflödet eller skapa än mer attraktiva arbetsplatser. Dessutom ska vi hålla tempot uppe i förbättringsarbetet samtidigt som produktion pågår i hög takt. Erfarenhetsmässigt kan det vara värdefullt att ta hjälp av en extern resurs som man har förtroende för. Fördelen är ett par nya ögon som har erfarenhet från fler verksamheter, och som du kan bolla med för att ännu bättre värdera egen verksamhet.

Att kunna följa upp aktiviteter och reflektera runt det som sker är en kompetens som man behöver skaffa sig, efterfråga/välj en coach som passar ditt företag och som kontinuerligt manar till ett visst tempo, och som efterfrågar engagemang hos både ledning och medarbetare. Det finns flera typer av utvecklingsprogram i landet för SMF som du kan ta del av, och som har kostnadseffektiva upplägg. Här är ett exempel: https://www.produktionslyftet.se/foretagsprogram/.

Nyckel 3: Identifiera dina automationskandidater

Har du rätt förutsättningar inför din automationssatsning? Har du rätt beställarkompetens? Projektet Robotlyftet resulterade i en träffsäker Förutsättningsstudie med förslag till handlingsplan.

Ta hjälp av en erfaren coach att genomföra en förutsättningsstudie så får du får ut maximalt. Robotlyftet avslutades 2021, men här kan du se exempel från några av de företag som deltog: Tillverkningsindustrier i Sverige berättar om sin medverkan Robotlyftet och vad det har givit dem. - YouTube.

Här finns lättillgänglig kunskap

Låt dig inspireras, gör din omvärldsbevakning, utbildas eller skapa egna workshoppar med hjälp av kunskapsplattformen edig Edig | Industriell digitalisering i praktiken.

Här får du några exempel på korta utbildningar som ger dig och kollegor inspel i riktningen Industri 4.0 och 5.0

Lundberg, T, 2019. Motivationskoden.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2023-10-17  |  Skriven av Sandra Mattsson