Produktiva och säkra arbetsplatser när robot och människa samarbetar

De huvudsakliga drivkrafterna för automatisering har under lång tid varit ökad produktionseffektivitet och bättre arbetsmiljö. Möjligheterna att automatisera med industrirobotar har ökat genom lättillgängligare teknik till lägre pris. Detta öppnar och driver en ny marknad för ”gör-det-själv”-installationer av industrirobotar. I ett projekt finansierat av AFA Försäkring, ”Säkra arbetsplatser vid ökad automation och robotisering i tillverkande företag - kartläggning, analys, strategi”, har framkommit att företag behöver vägledning för att planera, installera och driva säkra arbetsplatser med flexibel automation. Detta ökar i hög grad genom den utveckling som sker, med flyttbara robotar och självkörande utrustningar för transporter av material. Här inkluderas också nya affärsmodeller, med företag som hyr ut robotar vid behov, till exempel vid tillfälliga toppbelastningar i produktionen.

Produktiva och sakra arbetsplatser
Kollaborativ applikation med robot för utbildning i riskanalys vid olika arbetssätt

Vilken automation behöver företaget?

En guide för att kartlägga företagets behov av automation och produktionsflexibilitet finns via EDIG, se https://www.edig.nu/swedprod

För att identifiera automationskandidater i ett företag, är två kärnfrågor att beskriva dels ett nuläge och dels en målbild som stegvis ökar i detaljskärpa. Utgångspunkter bör vara nuvarande och kommande kundbehov, ett genomtänkt produktionsflöde, där väl beskrivna arbetsuppgifter är tänkbara kandidater, för att automatiseras.

Att automatisera är en förändring att förankra och riskbedöma

Långvarig erfarenhet visar att automatisering som blir framgångsrik i ett företag, har förankring och engagemang hos medarbetare som berörs av automationen. Därför är ett automationsprojekt bra att förbereda och driva ur ett MTO-perspektiv, där MTO står för Människa, Teknik och Organisation.

Utifrån föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1”, ska riskbedömningar göras vid ändringar som inte är en del av den löpande verksamheten. Detta kan avse:

  • Ny teknik
  • Organisationsändringar (exempelvis fusioner, ändrad organisationsstruktur)
  • Personalförändringar
  • Nya arbetstider
  • Nya arbetsmetoder
  • Om- och nybyggnationer

Ett citat ur AFS 2001:1 är ”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte”. Ser mer via Arbetsmiljöverkets hemsida https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/

Kartlägg operatörers ergonomi

I ett företag finns ofta flera olika möjligheter att automatisera, men också begränsade resurser att driva och finansiera automationsprojekt. För att prioritera mellan automationsprojekt – automationskandidater – är en del av beslutsunderlaget att bedöma den ergonomiska belastningen för olika arbetsuppgiftersom kan automatiseras. Ett screeningverktyg för att jämföra belastningsgraden för olika automationskandidater har tagits fram och kan hämtas från https://www.edig.nu/assets/downloads/analys-operatorers-ergonomi.pdf

Produktiva och sakra arbetsplatser tabell

Verktyg för kartläggning och en första bedömning av olika fysiska arbetsbelastningar i ett produktionsavsnitt, som bedöms vara en lämplig kandidat att automatisera / robotisera. Verktyget har utvecklats av RISE Caroline Jarebrant inom projektet Framtidens Tvätteri finansierat av AFA Försäkring.

Säkra arbetsplatser: Arbetssätt för riskanalyser vid kollaborativa applikationer

Ett arbetssätt för att riskbedöma kollaborativa applikationer har av RISE tagits fram med stöd av AFA Försäkring. Ett underlag och en vägledning till riskanalyser kommer att läggas upp via EDIG. Arbetet har huvudsakligen tagits fram av RISE medarbetare Johan Hedberg och Per Stålberg.

Texten är skriven av:

Magnus Widfeldt, Caroline Jarebrant (RISE)


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2022-09-28  |  Skriven av Matilda Hurtig