QR-kod och film för instruktioner

Göteborgs Tekniska College har tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola använt QR-kod kopplad till utbildningsfilm som en del av av ett pilotprojekt på Brose Sweden AB, Nolato Plastteknik och Volvo Personvagnar där syftet varit att undersöka om det finns effektivare sätt att ta till sig instruktioner än via text. I Undersökningarna visade sig QR-kod och utbildningsfilm bidra till ett ökat ”just-in-time”-lärande och film vara ett enklare medium för informationsinhämtning. 

Medvind2

Snabbfakta

  • Målet var att provat utbildningsfilmer länkad till QR-kod istället för textbaserade instruktioner
  • 3 företag har varit med i pilotprojektet: Brose Sweden AB, Nolato Plastteknik och Volvo Personvagnar (SWE-fabriken & logistik på Volvo Personvagnar Torslanda)
  • Textbaserade instruktioner har stundtals visat sig vara otillräckliga
  • QR-kod och utbildningsfilm bidrar till ett ökat ”just-in-time”-lärande
  • QR-kod är en tvådimensionell kod som kan lagra en mängd information
  • För att läsa koden behövs en enhet med nätuppkoppling och kamerafunktion, såsom en smart telefon eller surfplatta

Bakgrund

Inom industrin används i många fall komplicerade textbaserade instruktioner för arbetsmoment. Dessa instruktioner förvaras i en pärm, eller i bästa fall på en arbetstavla i närheten av momentet som ska utföras eller maskinen som ska skötas. Instruktionerna kan vara svåra att uppdatera eller få tag på och det kan resultera i att många sällan tittar i dem och därför inte följer dem. Människor med lässvårigheter eller kognitiva funktionsvariationer kan uppleva problem med skriftliga instruktioner, men även övriga kan uppfatta skriftliga instruktioner som krångliga. I en utbildningsfilm kan personalen istället titta på de moment som är svåra tills de förstått hur de ska gå tillväga. Detta är givetvis en stor pedagogisk vinst.

Utöver ovan nämnda problem med dagens instruktioner inom tillverkningsindustrin kan ett annat problem nämnas; medarbetarna kan stundtals inte vänta veckovis på en utbildning, utan har behov av så kallat just-in-time-lärande; ett behov att lära sig något just där och då.

Ett tredje område värt att nämnas i sammanhanget är de slimmade organisationer som finns idag. Eftersom organisationer är så slimmade kan det vara svårt för produktionspersonal att hitta tid för utbildning och för experter att lära sina kollegor nya eller svåra moment. Det finns varken tid för eller pengar till instruktörstid. Därutöver är det viktigt att hitta metoder att överföra tyst kunskap inom en organisation. Med en åldrande personal kan det vara viktigt att hitta sätt att föra över den kunskapsreserv som finns på ett företag till den nya generationen.

GTC har arbetet ihop med avdelningen för Produkt och Produktionsutveckling på Chalmers Tekniska Högskola i piloten. Chalmers intresserar sig för den framtida operatören och med vilken teknik och vilka verktyg hen kommer att verka i framtiden.

Företagspiloterna

Ibland behövs snabb information om något i det dagliga arbetet samtidigt som det är svårt att hitta en expert att fråga. Varför då inte knyta en utbildningsfilm till ett moment, maskin eller dylikt? Med hjälp av en surfplatta eller smart telefon läser du av en QR-kod som snabbt och smidigt kopplar upp dig till filmen. Allt som behövs göras för att läsa koden och nå utbildningsfilmen är att ladda ner en gratisapplikation till en smart telefon eller surfplatta och sedan skanna av koden via applikationen på den mobila enheten.

Anledning till att Brose Sweden AB bestämde sig för att använda sig av en filmad instruktion var att de ville spara instruktörstid när en ny arbetsstation skulle introduceras. Grunden till att Nolato ville testa metoden var att de hade en del avancerade instruktioner både i montering och för kontroll som de ville standardisera och säkra upp. Av ergonomiska skäl ville Logistikavdelningen på VCC använda filmade instruktioner för hopkoppling av en monteringsvagn. Dessutom önskade de filmning av daglig tillsyn av truck för att standardisera och säkerställa den kontroll truckförarna gör vid start av varje pass (två gånger/dag).

Resultat

De huvudsakliga slutsatser vi har dragit efter genomfört projekt är både av pedagogisk och av teknisk karaktär. Inlärningsmässigt verkar de flesta uppleva film som ett enklare medium för informationshämtning än exempelvis text- eller text- och bildbaserade instruktioner. Anledningarna är många och nämnas kan bland annat göras att det är lättare som novis att förstå hur något ska monteras när man får se en expert utföra momentet samtidigt som experten berättar vad hen gör. Det är som att ha en expert på plats utan att lägga tid och pengar på det. De textbaserade instruktionerna ansågs stundtals begränsade och otillräckliga. Dessutom kan vissa saker vara svåra att beskriva i text och bild, såsom rörelser. Då passar filmade instruktioner bättre. Därutöver slipper de med lässvårigheter brottas med omfattande, stundtals invecklade instruktioner i text. Med hjälp av QR-koden kan dessutom lärandet flyttas närmare maskinen eller stationen. Det just-in-time-lärande som efterfrågas kan således uppnås.

Åsikten om huruvida en riktig expert är bättre än en filmad expert gick isär. De som förespråkade filmexperten menar att informationen alltid blir den samma och kan hållas mer standardiserade än när olika experter visar noviserna olika sätt att montera på. Försökspersonerna lyfter fram ett förbättringsområde och det handlar om att ha kapitelindelning i de längre filmerna, något vi testade i vårt case på VCC. Har filmen kapitelindelning så underlättar det både för noviser som lätt kan se kluriga delar fler gånger och för experter som kan fokusera på specifika områden istället för att se hela filmen. Undertexter på olika språk kan ytterligare underlätta för de med lässvårigheter, personer med hörselnedsättning och de som inte helt behärskar svenska språket.  

Det företagen bör tänka på vad gäller teknik är var filmen ska placeras; är Internet tillräckligt säkert eller ska filmen placeras i företagets eget intranät? Vilka mobila enheter passar bäst för medarbetarna och företaget? Våra försökspersoner ansåg att smarta telefoner var för små och svåra att se detaljer på och att surfplattor var att föredra. Dessa skulle i så fall förvaras monterade vid stationen eller på annat sätt direkt i anknytning till den.

”Vi visar normalt nya medarbetare hur de ska arbeta men finns det ingen expert att tillgå så är QR och film bättre än textbaserade instruktioner. Det hade dock varit bra om filmen varit uppdelat i kapitel.” - Montör på Nolato

”Tror att det är bättre med video än text men det behövs nog också en expert som visar hur man gör.” - Montör Nolato

Swe
Läs gärna av koden ovan för att se ett exempel på hur en sådan utbildningsfilm kan fungera. Monteringssekvensen är filmad i VCC:s lådbilsfabrik och du ser utbildare Peter Ytterberg från Göteborgs Tekniska College förklara hur monteringen ska gå till.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-01-18  |  Skriven av Erica Blom