Säkra arbetsplatser I - Förändringar i produktionen och vikten av helhetssyn ur ett MTO-perspektiv

Inom industrin sker utvecklingen snabbt och förändringar av olika storlek sker i stort sett löpande. Förändringarna kan gälla ny utrustning, robotisering, organisationsutformning etc. En förändring påverkar dock ofta verksamheten bredare än vad man tänker och fler än de närmast berörda medarbetarna berörs. Därför behövs vid planerade förändringar ett helhetsperspektiv utifrån människa, teknik, organisation (MTO) för långsiktigt hållbara, säkra, attraktiva och flexibla verksamheter. Att använda MTO-perspektivet innebär att se samspelet och medför ett proaktivt systematiskt arbetssätt.

Det är just i samspelet eller gränssnittet mellan M, T och O som risker ofta uppstår. Medarbetarens förmågor (fysiska, psykologiska, kognitiva och sociala) behöver med andra ord ställas i relation till hur arbetet är utformat tekniskt, fysiskt och organisatoriskt (mål och styrning, formella rutiner och arbetssätt etc)[1]. Förutsättningarna för arbetet behöver anpassas utifrån medarbetarens kunskap och förmåga för att hantera ett arbetsmoment (M). Tillgång till den teknik och utrustning som krävs behöver säkras och arbetsplatsens utformning ska fungera säkert och ändamålsenligt (T). Vidare krävs det instruktioner och vetskap om regler och rutiner, men också tydliggörande av egenkontroll och handlingsutrymme för medarbetaren (O).

Precisera förändringen och beskriv samspelet Människa, teknik, organisation (MTO)

När den planerade förändringen kan beskrivas (vad och hur), gäller att bedöma i vilken omfattning förändringen kommer att påverka arbetsmiljön som helhet. Några exempel:

  • En förändring i ett mindre område i produktionen kan påverka andra än de som just arbetar där, såsom medarbetare vid lager, logistik och produktionsunderhåll. (M)
  • En teknisk utveckling med snabbare tempo i en del av produktionen kan påverka andra delar och annan teknik. (T)
  • Genom att till exempel organisera om logistiska flöden så kan schemaläggning och teamsammansättningar påverkas. (O)


Pilar
Viktiga frågor att ställa sig vid en förändring

När man betraktar det arbete som utförs är det viktigt att ta ett systemperspektiv och inte endast fokusera enskilda arbetsuppgifter. Man kan särskilja tre nivåer. Enskilda arbetsuppgifter skapar ett arbetsinnehåll och arbetet utförs i en given arbetssituation[1].

Ringar
  • Arbetssituation: det sammanhang som arbetsuppgifterna utförs i, t ex bransch, ledning, kultur
  • Arbetsinnehåll: de samlade arbetsuppgifter som en individ utför eller som finns representerade i flödet eller produktions-området
  • Arbetsuppgift: varje enstaka arbetsuppgift som en medarbetare utför, t ex vid en station

En arbetsuppgift kan definieras som ett sammanhängande moment som leder till ett visst resultat. Var och en av medarbetarna utför i sitt dagliga arbete ett antal arbetsuppgifter, som kan vara av samma eller olika art, t ex kan fysiskt arbetet vara varvat med administrativa uppgifter.

Arbetsinnehållet för en medarbetare utgörs av summan av alla arbetsuppgifter som hen utför, under t ex en dag eller vecka. Det kan också representera det utbud av arbetsuppgifter som ett produktionsflöde eller produktionsområde har att fördela mellan de olika medarbetarna. Arbetsuppgifterna kan organiseras på olika sätt och ur belastnings- och variationssynpunkt för medarbetarna fördelas mer eller mindre bra.

Med arbetssituation avses det sammanhang och den miljö i vilken arbetet utförs. Olika typer av produktion/verksamhet har olika miljöer och grundläggande förutsättningar. Vidare påverkar organisationsformer, ledarskap och rådande kultur arbetsförhållanden förutsättningarna för arbetsuppgifterna. Även det grundläggande upplägget av produktionen spelar roll som t ex layout, flexibilitet, produktionsprinciper och logistik.

Analysera tänkbara risker och effekter

Det är viktigt att arbeta med identifiering och bedömning av risker stegvis och systematiskt för att finna bra lösningar och kunna sätta in rätt åtgärder på rätt ”plats” och i tid. Modellen nedan bygger på ett MTO-perspektiv och de tre nivåerna i arbetsmiljön som beskrivits.

MTO-modellen är tänkt att stödja ett systematiskt arbetssätt för att identifiera och analysera faktorer som kan utgöra riskkällor (orsaken till risken) och som i sin tur kan leda till ohälsa eller olycksfall. Vilka faktorer i modellen som är av betydelse är beroende av hur de lokala mänskliga, tekniska och organisatoriska förutsättningarna ser ut och vilken/vilka förändringar som planeras.

Steg 1: Avgränsa genom att vid analysen välja den mest relevanta nivån (uppgift/station, område eller företag).

Steg 2: Identifiera tänkbara effekter/konsekvenser och arbeta systematiskt utifrån Människa-Teknik-Organisation.

Steg 3: Analysera och värdera de förändrade förutsättningarna, effekter och risker (positiva och negativa).

Värdera och ta eventuellt fram nya lösningsförslag

Steg 4: De effekter och risker som värderas som sannolika vid en planerad förändring kan kräva åtgärder, som kan genomföras på olika sätt. Det bästa är att ta bort risken helt, i andra hand isolera eller skärma av den. När alla andra åtgärder värderats och arbetstagarna inte kan erhålla full säkerhet, behöver det kompletteras med varning, personlig skyddsutrustning och utbildning.

[1] Inspirerad av: Westlander G, (1993), Socialpsykologi, Tankemodeller om människor i arbete, Akademikerförlaget

[2] Jarebrant C, Mattsson S, Skagert K, Widfeldt M, 2021

[3] Inspirerad av: Westlander G, (1993), Socialpsykologi, Tankemodeller om människor i arbete, Akademikerförlaget

[4] Jarebrant C, Mattsson S, Skagert K, Widfeldt M, 2021Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2023-06-27  |  Skriven av Matilda Hurtig