SKFs Proactive Reliability Maintenance (PRM)

Den här artikeln presenterar ett kundexempel från Renova och hur SKF arbetar med underhåll enligt ett koncept kallat Proactive Reliability Maintenance (PRM).

Prm1
Källa: SKF


Som namnet antyder går SKFs Proactive Reliability Maintenance-program till grunden med varje problem, och föreslår åtgärder för att förhindra att problemet återkommer.

SKF diagnostiserar systematiskt orsakerna till haverier genom att tillämpa bästa praxis för före-byggande underhåll och andra processer. Genom ett PRM-serviceavtal hjälper SKF avfallskraftverket Renova i Göteborg att förbättra sin drifteffektivitet inom mät-och underhållsverksamhet genom bland annat lager- och smörjmedelsanalyser.

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs levererar cirka en tredjedelav Göteborgsregionens fjärrvärme. Anläggningen står dessutom för 5 procent av elbehovet i Göteborg. Det är inte dåligt med tanke på att all denna energi kommer från restprodukter, som inte hade kunnat återvinnas på annat sätt. Renovaverket, bränner avfall dygnet runt, året runt. Varje ton avfall, som brinner upp genererar 3,3 MWh energi i form av el och fjärrvärme. Förbränningen sker i tre stora ugnar. Varje ugn innehåller primär-, sekundär och recirkulationsfläktar. Primärfläktar tillför luft för att hålla förbränningstemperaturen konstant vid 1 000 grader celsius, sekundärfläktar låter luften cirkulera i förbränningsrummet, medan recirkulationsfläktarna torkar inkommande avfall som ska förbrännas. Fläktarnas funktion är avgörande för driften av anläggningen. Om en enda fläkt slutar fungera kan det kosta anläggningen närmare en miljon kronor per dygn. Det är därför absolut nödvändigt för verket att säkra fläktdriften. Ett tioårigt samarbete mellan Renova och SKF säkerställer att det inte blir några oplanerade underhållsstopp.

– Tidigare kunde vi tappa bortemot 1 000 produktionstimmar om året på grund av akuta underhållsåtgärder, säger Göran Klamas, Renovas anläggningschef inom affärsområdet återvinning.

− Nu är tillförlitligheten en helt annan, och vi stoppar endast processen för planerade underhåll. Det har ökat produktiviteten avsevärt. Förbättringarna kan till stor del tillskrivas samarbetet mellan Renova och SKF. Kärnpunkten i samarbetet är SKFs PRM (Proactive Reliability Maintenance), vilket väsentligt har förbättrat driftsstabiliteten i anläggningens roterande utrustning.

Prm2
Per Lassen är vibrationsexpert på SKF. Här samlar han data i anläggningen.

Inom ramen för PRM har SKF identifierat och klassificerat närmare 40 kritiska maskiner hos Renova, och tagit fram översikter i form av rapporter och diagram, som visar var extra underhållsåtgärder krävs. Mätvärdena ger underhållsavdelningen en tydlig bild av eventuella förestående problem i utrustningen, så att de kan vidta korrigerande åtgärder innan ett oplanerat stopp uppstår.

– Det kan handla om en snedställning, som har åtgärdats upprepade gånger på en maskin utan att det grundläggande felet försvinner, säger Jennie Lindahl, servicesamordnare hos SKF som under många år har genomfört mätningar på anläggningen. Genom att utföra en ODS-mätning [operating deflection shape], kan vi identifiera orsaken. Det kan till exempel handla om en ojämnhet i marken, som måste korrigeras. Smörjmedelanalyser, som huvudsakligen utförs på grund av strikta miljökrav, kan också vara till hjälp för att identifiera driftmässiga problem.

– En smörjmedelsanalys kan identifiera helt andra orsaker till stillestånd än de som tidigare förmodades bära skulden. Det kan vara felaktig smörjning, vatten i smörjmedlet eller för hög lagertemperatur. Sådana förhållanden kan öka risken för att farliga kemiska ämnen bildas. Fettet kan oxidera, viskositeten kan förändras och syra som skadar lagerytorna kan bildas, säger Jennie Lindahl. Kontentan är att den här typen av analyser kan bidra till att avvärja ett haveri. Lyckligtvis kan akuta underhållsproblem förebyggas genom PRM.

Sedan 2016 har Renovaanläggningen inte haft ett enda driftsstopp, jämfört med fem driftsstopp per år för tio år sedan. Med PRM-avtalet aktiverat behövdes bara två planerade underhållsåtgärder år 2016, hälften så många som för ett decennium sedan. Den förbättrade driftsäkerheten har resulterat i lägre underhållskostnader för Renova, vilket har frigjort resurser för andra investeringar.

– Produktionsbortfallet från oförutsedda stopp kostar närmare en miljon kronor per dygn. I dag är fläktdriften stabil, så vi kan ägna mer tid åt att analysera hur vi kan få ännu effektivare och miljövänligare förbränning, säger Göran Klamas.

Beskrivning av olika möjligheter inom tillståndskontroll och vibrationsanalys

Periodisk tillståndskontroll med åtgärdsförslag

Ett effektivt förebyggande underhåll är grunden till en problemfri och kostnadseffektiv drift. Kombineras detta med ett proaktivt angreppssätt där grundorsaker identifieras och felen åtgärdas så att de inte återkommer, så har man kommit en bra bit på vägen. Att implementera detta arbetssätt i egen regi med gott resultat kräver dock specialkompetens, investeringar och disciplin. I tjänsten periodisk tillståndskontroll med åtgärdsförslag utförs mät- och inspektionsronder på kritisk utrustning. Resultaten analyseras och återrapporteras efter varje rond, där också eventuella förbättringsförslag eller förslag till vidare undersökningar ingår. Tjänsten har nära koppling till tjänsterna Fel-orsaksanalys och Maskinförbättring.

Installation och driftsättning av onlinesystem för tillståndskotroll

För kritisk utrustning är det viktigt att kunna upptäcka potentiella fel i ett tidigt skede och då är tillståndskontroll ofta en framgångsrik strategi. Viss utrustning lämpar sig väl för periodisk tillståndskontroll men i fall där haveriförloppet är snabbt eller där det kan vara svårt att mäta manuellt så kan övervakning med ett stationärt onlinesystem vara den bästa lösningen. I tjänsten installation och driftsättning av onlinesystem driver SKF i projektform hela arbetet från identifiering av kundbehov och specifikation av systemet till slutkontroll och överlämnande till kund. SKF har en lång erfarenhet av tillståndsövervakning och vet vad som krävs för att skapa ett pålitligt system och robust installation. Lösningen består vanligtvis av ett ”nyckelfärdigt” system av sensorer, kablage, övervakningsenheter, mjukvara och installation. I rätt miljö och på rätt maskin är detta en lösning som snabbt lönar sig.

Fjärrövervakning

För kritisk maskinutrustning är det viktigt att kunna upptäcka eventuella defekter så tidigt att man kan undvika funktionsbortfall, haverier och onödig stilleståndstid. Viss utrustning lämpar sig väl för periodisk tillståndskontroll men i vissa fall där haveriförloppet är snabbt eller där det kan vara svårt att mäta manuellt, så kan fjärrövervakning med ett stationärt onlinesystem vara den bästa lösningen. Fjärrövervakning kan också vara ett kostnadseffektivt alternativ till manuell mätning. Med SKFs tjänst ”Fjärrövervakning” installeras ett onlinesystem på den aktuella utrustningen. Signalerna (vibrationer, temperaturer, etc) från övervakningen går via mobilnätet eller via kundens lokala nätverk till SKF, där data samlas in och analyseras.

Visar datan på ett begynnande fel så analyseras detta mer i detalj och kunden meddelas. Med periodiska intervall görs en genomgång av samtliga mätpunkter och en rapport skickas till kund med aktuell maskinstatus.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-02-12  |  Skriven av Sandra Mattsson