Utmaningsdrivet IKT stöd till Operatörer i industri

Den massiva utvecklingen av informations och kommunikations teknologier (IKT) samt digitalisering har lett till att nya möjligheter för kommunikation samt spridning av information inom företag. IKT verktyg och applikation börjar också utvecklas för och anpassas till den industriella kontexten. Det öppnar upp för möjligheter att stödja operatörer i industriföretag med information och kommunikation på ett sätt som tidigare inte varit lika lätt. IKT stödet bör ge operatörerna den information och de kommunikationsmöjligheter som behövs för att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Information och kommunikation som ej anpassats efter arbetsuppgifterna och operatörernas behov kan leda till att operatörerna upplever en mental överbelastning, ökad komplexitet samt stress.

Operatörens utmaningar som guide för IKT stöd

Ett sätt att identifiera operatörernas informations- och kommunikationsbehov är att undersöka de utmaningar operatörerna möter gällande just detta. Då minskas risken att missa områden som operatörerna upplever har befintliga brister. Utmaningar kan identifieras genom att följa ramverket nedan (inspirerat av design teori). Undersökningen sker på olika detaljeringsnivåer i de fyra områden som ramverket täcker:

  • Operatörerna och organisationen (Användarna)
  • Uppgifter och produktionssystem (Aktiviteterna)
  • Verktyg och stödsystem (Stödverktyg)
  • Matchningen av ovanstående områden (mål & konsekvenser)
  • Operatörernas upplevelser kan också jämföras med de utmaningar som identifierats i flera svenska industriföretag genom forskningsprojekt.

Nedan presenteras fem viktiga och vanligt förekommande utmaningar, vilka identifierats för olika typer av arbetsuppgifter dessa utmaningar baseras på intervjuver och av operatörer och montörer inom svensk industri.

Veta vilken uppgift som skall utföras

Design av stöd för operatören för uppgifter som förekommer ofta OCH sällan

Veta hur uppgiften skall utföras

Denna utmaning täcks i regel av utbildning och upplärning. Störningar, uppdateringar av uppgifter samt kontextuella förändringar kan kräva nya uppgifter eller sätt att utföra dem på. Hög variation på uppgifter samt långa uppgifter och takttider ökar den kognitiva belastningen på operatören, vilken kan minskas genom information och kommunikation.

Veta och föra vidare vilka uppgifter som blivit utförda
innebär att hitta relevant information samtidigt som det påverkar den mentala arbetsbelastningen och operatörens välbefinnande. Det handlar också om att kommunicera vad som utförts till andra, eller sig själv i framtiden. Rätt designade (digitala) informationssystem underlättar vilket också till exempel verktyg kopplade till informationssystemet gör.

Hitta och förstå produkt, maskin eller process status och information

kan innebära svårigheter vid exempelvis larm eller störningar. Ofta är det kopplat till svåra och o-intuitiva användargränssnitt och koder.

Föra vidare information och kommunicera status

såsom syn och hörselintryck från produkten eller utrustning till andra som ej närvarar eller sig själv i framtiden är svårt i textuellt format. Ett IKT verktyg kan tillhandahålla överföring och arkivering av denna information.

Operatörsutmaningar kopplade till IKT stöd

Dessa utmaningar kan stödjas genom en mängd olika lösningar och olika typer av IKT verktyg. Inom ramen för ett IKT verktyg kan flera utmaningar adresseras. Nedan ses exempel på teknologier som kan stödja operatörerna med olika utmaningarna.

Utmaning

Papper

Mobil & digital IKT

xR (AR/VR)

Veta vilken uppgift som skall utföras

X

X

X

Veta hur uppgiften skall utföras

X

X

X

Veta och föra vidare vilka uppgifter som blivit utförda

X

X

AR

Hitta och förstå produkt, maskin eller process status och information

X

AR

Föra vidare information och kommunicera status

X

Som ses av exemplen i tabellen kan olika IKT verktyg användas för att stödja utmaningarna operatörerna möter. För att få ett effektivt stöd bör innehållet i IKT verktyget och informationssystemen anpassas efter operatörerna och organisationen, uppgifterna och produktionen, så att områdena i ramverket passar varandra och operatörerna kan arbeta effektivt.

Mer information

För mer information, kan du:


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2020-05-13  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund