Växthusgasutsläpp från produktionsanläggningar

Förbättrade mätningsmetoder av företags utsläpp inom deras leverantörskedjor krävs för att på ett mer korrekt sätt kunna utvärdera deras miljöpåverkan. Detta är ett resultat av den ökade efterfrågan från kunder och intressenter som kräver att företag agerar för att minska sina utsläpp och öka sitt hållbarhetstänk. Att mäta hållbarhet och utsläpp kan bli utmanande när externa parter längre ner i leverantörskedjan inkluderas på grund av exempelvis tillgänglighet av information och data. Följande artikel ger en inblick i examensarbetet Greenhouse Gas Emissions from Production Facilities, ett arbete utfört tillsammans med Ericsson med mål att utvärdera hur deras externa produktionsleverantörer arbetar med hållbarhet för att kunna skapa en uppfattning om Ericssons totala koldioxidavtryck, med fokus på faciliteter inom leverantörskedjan.

I dagsläget mäts hållbarhet ofta inte utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket är viktigt för att förstå helheten av ett företags utsläpp. Ericsson är därför intresserade av att förstå den totala mängden utsläpp längs sin leverantörskedja, och därmed genomfördes detta examensarbetet för att utvärdera två av deras leverantörers utsläpp och hållbarhetsarbete relaterat till deras produktionsfaciliteter. Dessa två leverantörer ansvarar för Ericssons outsourcade produktion och är två globala företag som erbjuder produktionslösningar till flera olika kunder, var Ericsson är en av dessa.

Eftersom flertal produkter till olika kunder produceras i de faciliteterna som Ericssons produkter produceras i behöver utsläppen fördelas för att korrekt representera Ericssons andel av utsläppen. Denna fördelning gjordes i detta examensarbetet via en intäktsbaserad metod. Resultatet visade att andelen utsläpp mellan Ericsson och dessa två leverantörerna inte motsvarade andelen produktion som de ansvarar för, vilket kan ses på figuren nedan. På grund av att den intäktsbaserad metoden som använts utvärderas resultatet ha låg noggrannhet. För att kunna öka noggrannheten av resultatet föreslås andra metoder att användas, såsom en aktivitetsbaserad metod. Detta kräver dock att Ericsson behöver få tillgång till mer data och information från deras leverantörer. Under arbetets gång uppstod det vissa svårigheter med att samla in data från leverantörerna, vilket påvisar att relationen mellan Ericsson och leverantörerna behöver utvecklas för att öka deras samarbetsvilja och förtroende. Ericsson behöver även utveckla samarbetet mellan deras avdelningar supply och sourcing för att förbättra till exempel krav inom kontrakt och allmänna uppföljnings aktiviteter relaterade till hållbarhet. Flertal rekommendationer togs fram till Ericsson utifrån tre kategorier; hållbarhetsarbete, fördelningsmetoder och ökad informationsdelning.

Författare: Marion Andersson & Moa Lubell

Fördelning av produktion jämfört med emission för olika fabriker.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2021-06-18  |  Skriven av Johan Bengtsson