Verktyg för hållbarhetsbedömning

Hållbarhet är något som är mycket aktuellt inom dagens industrier. Många företag visar en vilja att arbeta mer hållbart, men det är inte alltid lätt att veta hur. Under våren 2020 har vi i samband med vårt examensarbete arbetat med ett hållbarhetsverktyg som ska underlätta för val av tillverkningsmetoder vid skärande bearbetning.

Hållbarhet är komplext och det kan variera mycket från person till person vilken uppfattning man har om vad hållbarhet innebär. Det här arbetet har utgått ifrån den vanligaste definitionen där man delar in hållbarhet i ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet tar upp sådant som rör miljön, ekonomisk handlar om ekonomiskt kapital och social hållbarhet behandlar frågor gällande människans välmående. Vi har kollat särskilt på hållbarhetsaspekterna vid skärande bearbetning med kryoteknik, som är en nyare tillverkningsmetod som använder flytande kväve som kylmedel. Detta har jämförts med bland annat den vanligare metoden där skärvätska används.

Verktyget som utformades är gjort i Excel och består av tre sidor där varje sida representerar en del av hållbarhetsaspekterna. Dessa är uppbyggda med indikatorer som besvaras med ja eller nej, procentsats eller med en enhet. Genom att besvara dessa kan företag jämföra olika typer av skärande bearbetning och på så sätt se vilket som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns ingen specifik enhet som väger in alla tre delar av hållbarhet men genom att använda detta verktyg kan alternativen jämföras inom varje hållbarhetsindelning och på så sätt kan ett mer välgrundat beslut göras. Inspiration till indikatorerna är främst hämtade från artiklar inom skärande bearbetning, FN´s indikatorer för de globala målen och Global Reporting Initiative (GRI).

Hallbarhetsbedomning
Utdrag av hållbarhetsbedömningsverktyget, av Lisa Gustafsson och Evelina Karlsson

För att välja ut indikatorerna har en checklista bestående av 6 punkter skapats. Detta för att säkerställa att indikatorerna håller en viss standard och ska fungera bra ihop. Förhoppningen är att företag även själva ska kunna lägga till och ta bort indikatorer i verktyget så att det blir anpassat beroende på vad som ska mätas. En önskvärd vidareutveckling är att göra hållbarhetsverktyget så generellt att det ska gå att använda på andra typer av tillverkningstekniker också, inte bara inom skärande bearbetning. Då kan checklistan fungera som en mall för hur indikatorerna ska vara uppbyggda och formulerade.

Hallbarhetsbedomning2
Utdrag ur delen "Ekologisk hållbarhet" i hållbarhetsbedömningsverktyget, av Lisa Gustavsson och Evelina Karlsson

Arbetet har givit goda kunskaper inom hållbarhetsaspekter i tillverkningsindustrin. Det är ett område som är under utveckling och det har varit mycket intressant att få vara en del av arbetet med hur man ska få en mer hållbar industri. Vi har sett tydligt hur stora som små företag efterfrågar denna typ av hjälpmedel och tror att det finns många möjligheter till att förbättra situationen vi befinner oss i nu genom enkla hjälpmedel för att göra smarta val.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2020-06-10  |  Skriven av Greta Braun