Anna-Karin Jönbrink Section Manager Environment and Sustainability at AFRY

Hållbarhet och Digitalisering går hand i hand

Publicerad: 25 maj 2021

Hållbarhet blir viktigare, och det är många olika begrepp, regler och initiativ som påverkar samhället, företag och individer, på olika sätt. Samtidigt ser vi en snabb utveckling där Digitalisering är en nyckel. Hur hänger allt detta ihop? Nedanstående krönika försöker reda ut begreppen.

Hållbarhet blir allt viktigare, och vi ser att kraven ökar, från samhället men också från kunder och individer, som ställer krav på produkter och företag. Vi har sett en utveckling från Brundtlandkommissionens (Our common Future) där man 1987 slog fast att ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, till Agenda 2030 där FN 2015 enades om 17 SDG (sustainable development goals). Som en följd av den nuvarande pandemin har hållbarhetsfrågorna kommit ännu högre på agendan, och många menar att enda sättet för återhämtning för samhälle och industri är att satsa på hållbara lösningar, något som syns tydligt i exempelvis EUs Gröna Giv (EU Green Deal).

Nya verktyg för att säkerställa hållbarhet tas fram, som EU-Taxonomin, ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara, något som rönt stort intresse hos många företag som vill kunna bli klassade som hållbara. För att uppfylla kraven i Taxonomin, eller kunna göra hållbarhetsredovisningar, tex enligt GRI (Global Reporting Initiative) eller TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure), ett ramverk för att kunna identifiera bolagens klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter, krävs också att man gör ett konkret hållbarhetsarbete i sitt företag. Det kan handla om att göra hållbarhetsscanning för att identifiera hur man påverkar hållbarhetsmål i positiv eller negativ riktning, att göra kvantitativa beräkningar, exempelvis genom Livscykelanalyser för produkter eller beräkna en verksamhets klimatpåverkan enligt Greenhouse gas Protocol.

Alla dessa metoder handlar om att mäta eller redovisa, något som är viktigt för att veta vad man ska åtgärda, men vi behöver också FÖRÄNDRA produkter och verksamheter mot mer hållbara lösningar. Cirkulär Ekonomi är ett sätt där man skapar system som möjliggör att produkter, komponenter, råvaror och resurser cirkuleras, återanvänds på bästa sätt. Ekodesign är ett begrepp för att utveckla produkter med minimal miljöpåverkan, både under sin användning, men också så att de passar i de cirkulära systemen. Men, vad har allt detta med Digitalisering att göra?

Digitalisering kan vara en möjliggörare för Hållbarhet, exempelvis genom att skapa möjligheter att hålla reda på komponenter och material i en cirkulär ekonomi med hjälp av RFID-taggar och databaser, men också genom AI-verktyg som kan optimera exempelvis energianvändning, eller appar som hjälper individer att fatta kloka, hållbara beslut. Det finns givetvis massor av goda exempel där digitaliseringen bidrar till en hållbar utveckling. Men, utvecklingen där vi ser alltmer digitalisering, skapar också hållbarhetsutmaningar. Hur ska vi exempelvis säkerställa att alla sällsynta eller giftiga ämnen, som finns i sensorer och elektronik tas om hand när de inte används längre? Hur kan vi säkerställa att vi har tillräckligt med råvaror för att kunna tillverka de digitala lösningarna (elektronik, sensorer, batterier…) i framtiden? Som jag ser det, måste man när man utvecklar digitala lösningar, också ta dessa frågor i beaktande, annars får kommande generationer svårt att skapa sina hållbara, digitala lösningar!

Publicerad 2021-05-25  |  Skriven av Anna-Karin Jönbrink