Thomas Nilsson CEO IUC - Industriella UtvecklingsCentra Sverige

Utmaningar och möjligheter för svensk industri

Publicerad: 27 september 2021

Det finns stora utmaningar för industriföretagen i Sverige men också fantastiska möjligheter. Omställning pågår i flera branscher med stora tekniksprång och förändringstakten är minst sagt hög vilket genererar en exponentiell förändringskurva. Många tillverkande företag lider samtidigt av komponentbrist i rådande pandemi. Detta gör att industriföretagen söker leverantörer på närmare avstånd och vi har en stor möjlighet att ta hem produktion till Sverige. Hållbarhetskraven ökar utifrån samtliga tre dimensioner och där med även omställningen till mer cirkulära produkter. För att göra detta och för att bibehålla och öka industrins konkurrenskraft är det viktigt att kunna möta de industriella utvecklingsbehoven och skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Vi har ett väl uppbyggt innovationssystem i Sverige, många aktörer, FoU, utvecklingsprojekt och finansieringsmöjligheter för att stärka industrin. Genom ett bra samarbete mellan dessa aktörer och där samtliga gör det de är bäst på når vi betydligt större effektivitet än om vi arbetar i stuprörsliknande former. En möjlighet till ökad konkurrenskraft är genom automationslösningar vilket för många är ett stort steg med flera initiala frågeställningar såsom:

”Är vi redo för detta, eller finns det risk för suboptimering?”

”Vilken lösning skall vi i så fall välja?”

”Får vi den ROI som vi förväntar oss?”

Genom att kunna bidra till att besvara stora delar av dessa frågeställningar skapas en trygghet hos företagsledningen med följden att ett beslut om ett nästa steg förenklas. Detta ser vi tydliga resultat på i Robotlyftet som är ett just ett samverkansprojekt och där alla parter bidrar med sin expertkunskap.

En del i att stärka konkurrenskraften är definitivt genom automationslösningar och där har vi fantastiska resultat, men utvecklingsbehoven i industriföretagen är så mycket större och av bred karaktär. Det blir än mer uppenbart i våra intervjuer inom Robotlyftet med i skrivande stund 1219 industriföretag runt om i Sverige och i de företagsanalyser som genomförs löpande inom IUC-nätverket. En av flera utmaningar är kompetensförsörjningen och där i även industrins attraktivitet. Vi har företagsexempel där det initialt kan handla om ett behov av produktionseffektivisering men där deras förbättringsresa i stället startar i ett värdegrundsarbete för att inkludera och få medarbetarna med på resan mot företagets mål och vision för att i nästa steg få ett än effektivare förbättringsarbete.

Tillsammans måste vi behovsanpassat kunna möta företagen där de är idag, bidra till ett nästa utvecklingssteg och till deras totala konkurrenskraft i en global kontext. Det handlar om att stärka befintlig industri men även att skapa förutsättningarna och attraktiviteten för hemvändande industriföretag. Jag efterlyser ett långsiktigt industriprogram som inkluderar effektiva samarbeten i innovationssystemet och att vi ska ta vara på det gynnsamma läget vi faktiskt har i Sverige idag för att ta ytterligare position globalt.

Publicerad 2021-09-27  |  Skriven av Thomas Nilsson