Utbildning för HR SKF

Målgrupp

HR organisationen på SKF. Men kan egentligen användas på alla som ska besöka smarta fabriker.

Syfte

Bli introducerade i de olika ämnesområdena och få chansen att testa tekniken i smarta fabriken.

Lärmål

Deltagarna ska efter utbildningen vara introducerade i de olika teknikerna och kunna göra kopplingar kring vad detta kan betyda för SKF. Samt vad det innebär för HR organisationen och de själva som individer. De ska efter utbildningen själva kunna använda e-dig som en kunskapsbank.

Introduktion

Denna introduktion ger dig en inblick över några av de teknikområden du kommer kunna se i smarta fabriker och läsa mer om här på E-dig. För att ditt besök ska bli så bra som möjligt, ta tillfället att läsa introduktionstexten och läs artiklarna. Det tar ca 15 minuter. Medans du läser, fundera kring följande:

Vad innebär digitaliseringen för dig och vad innebär den för HR?

Den tekniska utvecklingen har aldrig gått fortare och då är det viktigt som företag att vara uppdaterade för att behålla sin konkurrenskraft. Många ny digitala verktyg och metoder har blivit tillgängliga och de kan ses som möjliggörare för att skapa ökat kundvärde för företaget. Produkter och utrustningar som kan kommunicera med omvärlden och varandra (Internet of Things) är numera självklart för oss och det område som troligtvis kommer ha störst påverkan på företagen är artificiell intelligens.

Digitalisering kan skapa värde och göra nytta i olika verksamheter. Det kan handla om att ta fram strategier för en ny produkt eller tjänst, implementera en ny tillverkningsprocess eller öka medarbetarnas kunskaper om digitalisering och skapa ett attraktivt arbete. Den ökade tillgången på datamängder (big data) skapar möjligheter att mer effektivt analysera och värdera data inför beslut. Det blir samtidigt allt viktigare att säkra att relevant och rätt data mäts och matas in i de nya avancerade modellerna. Lite mer om detta kan du se i Swerea IVFs film nedan.

Introduktion med swereas video om digitalisering

Digitala kopior

En digital kopia av ett fysiskt objekt är en kontinuerligt uppdaterad modell med information om objektet, dess miljö och användning. Detta kan tillämpas för produkter, processer och produktion under hela livscykeln för att till exempel öka kundförståelse eller utveckla bättre produkter och effektivare underhåll och produktion.

Digitala kopior kan beskrivas som en virtuell modell av verkligheten. Modellerna används oftast för (ny)design av olika produktionsavsnitt i fabriken eller för uppföljning och informationskälla när förändringar skall göras. Genom att använda modeller kan man undvika kostsamma problem tidigt i designfasen och göra det möjligt att diskutera fördelar och nackdelar med olika lösningar.

Visualisering

Området handlar om att hitta nya effektiva arbetssätt genom exempelvis projektering av digital information i verklig miljö och vägledning på distans. Visualisering innebär att till exempel AR och VR används som informationskanaler. Även Hologram kan vara ett sätt att visualisera information. Förstärkt verklighet/AR är när en verklig miljö förstärks med digital information. Ett exempel på användning inom produktion är realtidsstöd vid felsökning och instruktioner på distans. Förstärkt verklighet ses på en skärm via dator, smartphone, speciella glasögon eller via en projicering på annan bildyta. Om till exempel en maskin i Brasilien går sönder kan man istället för att skicka en expert från andra sidan jordklotet laga maskinen tillsammans med guidning på distans. Ett annat exempel är stöd för operatören vid montering. Information om monteringssekvens projiceras framför operatören genom smartphone eller speciella glasögon.

Den uppkopplade fabriken

En uppkopplad fabrik innebär att maskiner och system är uppkopplade mot varandra i realtid. Genom att koppla upp maskiner och system är det möjligt att effektivisera produktionen och öka konkurrenskraften.

Genom att koppla upp fabriken till Internet kan samma maskiner och system ge en ökad output. Det här kan innebära bättre planering då flaskhalsar kan identifieras snabbt, mer exakta kostnadsberäkning och en lägre energiförbrukning (maskiner kan stängas av om de inte används). Den viktigaste utmaningen är kopplad till att uppkopplingen är snabb och säker.

IoT (Internet of Things) eller Sakernas Internet innebär att produkter, verktyg och komponenter hittar "rätt väg" genom att de kommunicerar med varandra (via Internet). IIoT (Industrial Internet of Things) innebär således att maskiner eller komponenter i industrin är uppkopplade till Internet.

Big data innebär att kombinera data med algoritmer för att öka sannolikheten att identifiera problem i maskiner, montering, logistik, etcetera. Det behöver inte innebära en stor datamängd.

5G är en femte generationens mobilnät. 5G är mycket kraftfullare än de mobilnät som finns idag eftersom det har flera parallella överföringsvägar.

Attraktivt arbete

Ett attraktivt arbete nyttjar potentialen av digitalisering för att skapa bra arbetsförutsättningar och är en nyckelfaktor för industrins konkurrenskraft. Attraktiva arbetsförutsättningar kan vara rätt anpassade verktyg, stöd i arbetet med välbefinnande och utbildning.

En viktig del i en attraktiv arbetsmiljö är att alla ska känna sig inkluderade i arbetet. Det finns två stora och viktiga utmaningar som digitaliseringen kan stötta: 1) demografiförändringar och 2) ökad stress och psykosocial ohälsa i arbetet. Demografiförändringar i Sverige innebär att den arbetsföra gruppen blir mer varierad (de äldre och de yngre blir allt fler) vilket innebär att arbetsstationer kan behöva anpassas efter individen gällande till exempel synvariationer och styrkevariationer. Ökad stress och psykosocial ohälsa ökar i Sverige och därför är det viktigt att ta vara på de operatörer och personal vi har så att de kan arbeta länge och vara friska.

Övrig info

Upplägg

  1. Samtliga deltagare läser introduktionen och artiklarna innan besöket
  2. Besök i smarta fabriker - Här kommer du få möjlighet att prova tekniken du läst om.
  3. Workshop - Vi samlar in intryck från besöket och reflekterar tillsammans
  4. Effekt - Några veckor efter besöket kommer vi utvärdera besöket och dess effekt.

Ansvarig

Håkan Celik, SKF Sverige AB